Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2014

yumiczka
2275 59a0 390
Reposted fromohshit ohshit viaojtam ojtam

June 23 2014

0391 0d6c 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaojtam ojtam

April 22 2014

yumiczka
3127 98e7 390
Reposted fromnenya nenya viaojtam ojtam
yumiczka
5324 6bd9 390
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaojtam ojtam
yumiczka
6168 eac7 390
Reposted fromWascon Wascon viaojtam ojtam
7713 ee11 390

February 19 2014

yumiczka
0192 4c84 390

February 18 2014

yumiczka
2718 8128 390
Reposted bySenyiamyleeSzczurekgr8dizaster
yumiczka
3143 2cf4 390
Reposted byseaweed seaweed
yumiczka
2285 db88 390
Reposted byoutkapa outkapa
yumiczka
2204 a31c 390

February 16 2014

yumiczka
4415 e44d 390
Reposted bythelifeofdinanoisetalestajasneguessmanheroine88soliloquyyatrantafreskanarnecytrusseqelwiecznezapaleniesystemuprocedurnightterrorfatubufka
yumiczka
4256 b367 390
Reposted bycytrus cytrus

January 31 2014

yumiczka
Reposted fromapanas apanas viaojtam ojtam
yumiczka
Reposted fromqb qb viaojtam ojtam

December 17 2013

1133 7dc8 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaojtam ojtam

November 15 2013

yumiczka
Reposted fromcarly carly viaojtam ojtam

October 15 2013

Muszę się nauczyć żyć ze sobą takim, jakim jestem. Szkopuł tylko w tym, że są we mnie całe wielkie obszary, których nie znam. Przez całe życie pracowałem nad obrazem samego siebie […] tylko, że ja nie budowałem od środka: budowałem od zewnątrz, tworzyłem wokół siebie warstwę ochronną. A teraz wielki płat tej szaleńczej konstrukcji został wyrwany. Muszę zacząć od nowa, zaglądając do środka, żeby stwierdzić, co tam naprawdę jest.
William Wharton, “Ptasiek”
Reposted fromkonrad konrad viaojtam ojtam

October 11 2013

yumiczka
Reposted frompewnasowa pewnasowa viaojtam ojtam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl